Shek O Country Club

15 Shek O Road, Shek O, Hong Kong